Vylúčenie zodpovednosti

(1) Obmedzenie ručenia

Obsah týchto webových stránok
Obsah týchto webových stránok bol vypracovaný s maximálnou starostlivosťou. TIMOCOM Soft- a Hardware GmbH (ďalej TIMOCOM) nepreberá žiadnu záruku za to, že poskytnuté informácie na týchto webových stránkach sú úplné, správne a v každom prípade aktuálne. Používanie vyvolaných informácií sa koná vlastné riziko užívateľa. Menom označené príspevky predstavujú názor daného autora a nie vždy odrážajú názor firmy TIMOCOM.

Použiteľnosť webových stránok
TIMOCOM sa snaží ponúknuť nakoľko je to možné, službu bez prerušenia na vyžiadanie. Aj pri všetkej starostlivosti nemôžeme úplne vylúčiť doby výpadku. TIMOCOM si ponecháva právo kedykoľvek zmeniť alebo prerušiť ponuku.

Externé odkazy
Táto webová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán.

Tieto webové stránky podliehajú ručeniu terajšiemu prevádzkovateľovi. TIMOCOM z tohto hľadiska vyskúšal pri prvotnom pripojení externých odkazov cudzie obsahy, či existujú prípadné previnenia voči zákonu. K tomuto okamihu neboli zrejmé žiadne previnenia voči zákonu. TIMOCOM nemá žiadny vplyv na súčasné a ani budúce stvárnenie a na obsahy pripojených stránok. Vloženie externých odkazov neznamená, že by si TIMOCOM privlastňoval obsah skrývajúci sa za poznámkou alebo odkazom. Neustála kontrola týchto externých odkazov je pre poskytovateľa bez konkrétneho pokynu proti previneniu voči zákonu únosná. Pri známkach previnenia sa voči zákonu však budú takéto externé odkazy bezodkladne odstránené.

Reklamné inzeráty
Za obsah reklamných inzerátov je zodpovedný terajší autor, práve tak ako za obsah propagovaných webových stránok. Zobrazenie reklamných inzerátov neznamená prijatie firmou TIMOCOM.

Žiadny zmluvný vzťah
Používaním webových stránok firmy TIMOCOM s výnimkou núteného prijatia podmienok používania, sa neuskutočňuje žiadny zmluvný vzťah medzi užívateľom a firmou TIMOCOM. Do tej miery sú vylúčené zmluvné alebo quasi zmluvné nároky voči firme TIMOCOM.

(2) Autorské právo

Na týchto stránkach zverejnené obsahy a diela sú chránené autorským právom. Každé nemeckým právom nepovolené použitie si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas daného autora alebo pôvodcu. To platí obzvlášť pre rozmnožovanie, spracovanie, preklady, ukladanie dát, spracovanie, príp. reprodukciu obsahov do databánk alebo iných elektronických médií a systémov. Obsahy a príspevky tretej strany sú pritom ako také označené. Nepovolené rozmnožovanie alebo reprodukcia jednotlivých obsahov alebo kompletných stránok pre priemyselné alebo komerčné účely nie je dovolené a je trestné. Odkazy na stránky firmy TIMOCOM sú však kedykoľvek vítané a nepotrebujú súhlas poskytovateľa webových stránok. Zobrazenie týchto webových stránok na cudzích webových stránkach je prípustné len so súhlasom firmy TIMOCOM.


Picture credits
EastWest Imaging – fotolia.com
Beladung © Mixage – fotolia.com(3) Aplikovateľné právo

Vyslovene platí rozhodujúce právo Spolkovej republiky Nemecko.(4) Zvláštne užívacie podmienky

Pokiaľ sa zvláštne podmienky pre jednotlivé použitie týchto webových stránok odlišuje od už spomenutých bodov (1) až (3), tak sa to na príslušných miestach vyslovene uvedie. V tomto prípade platia pre tieto jednotlivé prípady zvláštne podmienky použitia.