Odricanje odgovornosti

(1) Ograničenje odgovornosti

Sadržine ove web lokacije
Sadržine ove web lokacije pripremljene su sa najvećom mogućom pažljivošću. Firma TIMOCOM GmbH (u daljem tekstu: TIMOCOM) ne preuzima garancije da su informacije pripremljene na ovoj web lokaciji potpune, tačne i u svakom slučaju aktuelne. Korišćenje sadržina koje mogu da se preuzmu je na sopstveni rizik korisnika. Prilozi objavljeni uz navođenje imena i prezimena autora izražavaju stavove tih autora, međutim ne uvek i stavove TIMOCOMa.

Dostupnost web lokacije
TIMOCOM će se potruditi da ponudi uslugu koja će u najvećoj mogućoj meri biti neprekidno dostupna. Međutim, uprkos pažljivosti, ne može se isključiti mogućnost da dođe do perioda u kojima će usluga biti nedostupna. TIMOCOM zadržava pravo da u svako vreme promeni ili otkaže ponudu.

Spoljne veze
Ova web lokacija sadrži veze sa web lokacijama trećih strana („spoljne veze“).

Odgovornost za te web lokacije leži na njihovim operatorima. Prilikom prvog postavljanja spoljnih veza TIMOCOM je proverio tuđe sadržaje, da bi utvrdio da li u njima postoje povrede pravnih propisa. U to vreme nisu zabeležene povrede pravnih propisa. TIMOCOM ne može ni na koji način da utiče na sadašnji ili budući dizajn i sadržine povezanih stranica. Postavljanje spoljnih veza ne znači da TIMOCOM prisvaja sadržine na koje upućuje ili koje se nalaze na povezanim lokacijama. Stalna kontrola ovih spoljnih veza, ukoliko nema konkretnih ukazivanja na povrede pravnih propisa, za TIMOCOM nije primenjiva. Međutim, ako se dobiju saznanja o povredama pravnih propisa na nekoj od spoljnih veza, ona će biti izbrisana bez odlaganja.

Reklamne poruke
Za sadržinu reklamnih poruka odgovorni su njihovi autori, isto kao i za sadržinu reklamiranih web lokacija. Prikazivanje reklamnih poruka ne predstavlja i njihovo prihvatanje od strane TIMOCOMa.

Nema ugovornog odnosa
Korišćenjem web lokacije TIMOCOMa, izuzev obavezujućeg prihvatanja ovih uslova korišćenja, ne nastaje ni u kom slučaju ugovorni odnos između korisnika i TIMOCOMa. Isto tako, isključuju se ugovorna ili kvaziugovorna potraživanja protiv TIMOCOMa.

Picture credits
EastWest Imaging - Fotolia.com(2) Autorska prava

Sadržine i dela objavljena na ovoj web lokaciji zaštićena su u pogledu autorskih prava. Za svaku komercijalnu upotrebu koja nije dozvoljena nemačkim zakonima o zaštiti autorskih prava, potrebna je prethodna pismena saglasnost odgovarajućih autora ili vlasnika autorskih prava. Ovo posebno važi za umnožavanje, obradu, prevod, zapis, preradu i prosleđivanje sadržina u bazama podataka ili drugim elektronskim medijima i sistemima. Sadržine i prilozi trećih strana pri tome su označeni kao takvi. Neovlašteno umnožavanje ili prosleđivanje pojedinih sadržaja ili kompletnih stranica za trgovačke i komercijalne svrhe je nedozvoljeno i kažnjivo.

Veze prema web lokaciji TIMOCOMa uvek su dobrodošle i za njih nije potrebna saglasnost ponuđača ove web lokacije. Prikazivanje ove web lokacije na tuđim web lokacijama je dozvoljeno samo uz odobrenje TIMOCOMa.


Picture credits
EastWest Imaging – fotolia.com
Beladung © Mixage – fotolia.com(3) Primenjivo pravo

Važi isključivo merodavno pravo Savezne Republike Nemačke.(4) Posebni uslovi korišćenja

Ako posebne odredbe o pojedinačnom korišćenju ove web lokacije odstupaju od navedenih tački (1) do (3), na to će eksplicitno biti ukazano na odgovarajućem mjestu. U tom slučaju će za pojedinačne slučajeve važiti posebni uslovi korišćenja.